Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, các bước để bắt đầu một thói quen chạy bộ mới rất đơn giản: